top of page
Mantras 
Shanti Prayer
Om Sahanavavathu
Sahanau Bhunakthu 
Sahaviryam Karavavahai Tejasvina vadhi tamastu
MaVid visha vahai
Guru Prayer
Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah
Guru Saksha Parabrahama Tasmai Sri Guruve Namaha
Devi Prayer
Sarva Mangala Mangalye
Shivesarvartha Sadhike 
Sharanye Tryambake Gauri 
Narayani Namostute
Closing Prayer
Om Asato Ma Sadgamaya
Tamaso Ma Jyothir Gamaya
Mrithyor Ma Amritam Gamaya 
OM Shanti Shanti Shanti 
Peace Prayer
Sarve Bhavantu Sukinah 
Sarve Santhu Niramaya 
Sarve Bhadrani Pashyanthu 
Ma Kaschid Dukha Bhagbaved
Shiva Prayer
Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardanam Urvaru Kamiva Bandhanan Mryuthur mukshi Yamamvratat
bottom of page